تنوع رنگ

قهوه ای ۸۰۱۶

سفالی ۲۰۱۳

زرد ۱۰۲۸

نارنجی ۲۰۰۴

بنفش ۴۰۰۵

سفید ۹۰۱۶

آبی ۵۰۰۵

قرمز ۳۰۲۰

سبز ۶۰۱۸

گروه صنعتی پارس تایل